Türk Anayasa Hukukunun Güncel Sorunları

Yıl
2017
Tür
Yazar
Editör: Ferhat USLU
Künye
Beşköprü Yayınları, Sakarya, Eylül 2017, ISBN: 978-605-82738-9-4, Sayfa Sayısı: V + 161.
Bağlantı
https://goo.gl/XXmWH2

12 Eylül 1980 Askeri Müdahalesi’nin ürünü olan 1982 Anayasası, ilki 17 Mayıs 1987; sonuncusu da 21 Ocak 2017 tarihinde olmak üzere son otuz yılda yirmi kez değişikliğe uğramıştır. Bu değişikliklerden birisi Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilmiştir. Geriye kalan on dokuz anayasa değişikliklerinden bazıları çok sınırlı ve dar kapsamlı olurken; bazıları anayasada köklü değişikliklere yol açmıştır. Özellikle 21 Ocak 2017 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde kabul edilip 16 Nisan 2017 tarihindeki halkoylamasıyla kabul edilen anayasa değişikliği ile mevcut anayasada devrim niteliğinde değişiklikler sözkonusu olmuştur. Anılan değişiklik ile yaklaşık yüz yıldan fazla bir süredir ülkemizde uygulanmakta olan parlamenter hükûmet sistemi terk edilerek, cumhurbaşkanlığı hükûmet sistemine geçilmiştir. Ayrıca sıkıyönetimin olağanüstü hal rejimlerinden birisi olma niteliğine son verilmiş, askeri yargı düzeninde de devrim niteliğinde değişiklikler olmuştur. Mevcut anayasada kısmi iyileştirmeler ve değişiklikler yerine, yeni bir anayasa yapılması tercihe şayan olmakla birlikte ülkemizin içinde bulunduğu olağanüstü koşulların süreklilik arz etmesi nedeniyle ne yazık ki yeni bir anayasa yapılamamıştır.

“Türk Anayasa Hukukunun Güncel Sorunları” adlı bu kitap her biri alanında uzman akademisyenler tarafından kaleme alınmış bölümlerden oluşmaktadır. Kitabın Türk Anayasa Hukuku bilimine katkı sunması yanında, başta lisans ve lisanüstü öğrenciler olmak üzere anılan bilim dalına ilgi duyan araştırmacılara da yararlı olacağı düşünülmektedir. Bundan dolayı kitaba yazdıkları bölümlerle katkı sağlayan yazarların her birisine ayrı ayrı teşekkürü bir borç bilirim. Yine kitabın yazılmasında ve yayına hazırlanmasında desteklerini esirgemeyen PESA (Politik Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi) yönetimine teşekkürlerimi sunarım.

Okuyucu için yararlı olması dileğiyle…

Yrd. Doç. Dr. Ferhat USLU

Sakarya Üniversitesi, Hukuk Fakültesi

Anayasa Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi